NAH.SH

Logo „NAH.SH“ an einer Lok der Baureihe 112 im Hamburger Hbf